Projekter

Mundtlighed i dansk

I skolen og i danskundervisningen fylder mundtlighed på den ene side meget: Lærere og elever spørger og svarer, diskuterer, giver ordrer, modtager beskeder og samtaler. Det mundtlige sprog ”er der bare”. På den anden side fylder mundtlighed ikke meget, fx peger den norske forsker Liv Marit Aksnes på, at man i en norsk kontekst har såvel et skrivecenter som et læsecenter, men ikke noget mundtlighedscenter. Noget lignende gør sig gældende i Danmark.

Det overordnede formål med projektet er at udvikle den fagdidaktiske forståelse af og undervisning i mundtlighed i danskfaget i henholdsvis grundskolen og læreruddannelsen ud fra følgende overordnede forskningsspørgsmål:

  • Hvad karakteriserer mundtlighed i danskfaget – teoretisk og empirisk?
  • Hvordan kan mundtlighed didaktiseres?

Dette undersøges blandt andet gennem didaktiske eksperimenter på de tre universitetsskoler i et samarbejde mellem lærerstuderende, lærere, læreruddannere og fagdidaktiske forskere.

I tre delprojekter sættes fokus på tre aspekter af undervisning i mundtlighed. I det første delprojekt eksperimenteres med undervisning i den undersøgende samtale. Det andet delprojekt sætter fokus på mundtlig fremlæggelse af fagtekster, mens det tredje delprojekt sætter fokus på udvikling af elevernes lyttekompetence, der synes at være et helt overset område i både forskning og undervisning.

Elevopgaver og elevprodukter i matematikundervisningen

I matematikundervisningen i den danske folkeskole indtager opgaver og elevers opgaveløsning en central position. Begrebet ”opgave” dækker over mange forskellige typer af oplæg til elevaktivitet med tilhørende krav til elevers matematiske kompetencer, viden og færdigheder. Flere danske forskningsbidrag har beskrevet lærebogens markante indvirkning på matematikundervisningens indhold, der ofte rammesættes af opgaverne fra lærebogen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2012; Mogensen, 2011; Skott & Kaas, 2015). Forskningsmæssigt ved vi dog meget lidt om elevers arbejde med opgaver i matematikundervisningen i folkeskolen.

Projektet har derfor til hensigt at bidrage til en fagdidaktisk diskussion af, hvad en opgavedidaktisk praksis i matematikundervisning er, bør være, hvorfor og hvordan. Vi arbejder med følgende undersøgelsesspørgsmål:

Hvad karakteriserer den opgavedidaktiske praksis i matematikundervisningen på universitetsskolerne?

Hvordan kan man forstå begrebet faglig kompetent kommunikation som indhold i matematikfaget (hvad, hvorfor og hvordan)?

Der er etableret et undersøgelsesfællesskab med lærere på universitetsskolerne, lærerstuderende og medarbejdere ved UC SYD, som på et kvantitativ grundlag er i gang med at generere viden om, hvad der karakteriserer den aktuelle opgavedidaktiske situation i matematikundervisningen på universitetsskolerne. Efterfølgende udvikles didaktiske tiltag, der systematisk afprøves i forbindelse med at udvikle en forståelse af, hvad faglig kompetent kommunikation kan være, hvorfor og hvordan.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close