Projekter

Fagdidaktiske projekter

Mundtlighed i dansk

I skolen og i danskundervisningen fylder mundtlighed på den ene side meget: Lærere og elever spørger og svarer, diskuterer, giver ordrer, modtager beskeder og samtaler. Det mundtlige sprog ”er der bare”. På den anden side fylder mundtlighed ikke meget, fx peger den norske forsker Liv Marit Aksnes på, at man i en norsk kontekst har såvel et skrivecenter som et læsecenter, men ikke noget mundtlighedscenter. Noget lignende gør sig gældende i Danmark.

Det overordnede formål med projektet er at udvikle den fagdidaktiske forståelse af og undervisning i mundtlighed i danskfaget i henholdsvis grundskolen og læreruddannelsen ud fra følgende overordnede forskningsspørgsmål:

  • Hvad karakteriserer mundtlighed i danskfaget – teoretisk og empirisk?
  • Hvordan kan mundtlighed didaktiseres?

Dette undersøges blandt andet gennem didaktiske eksperimenter på de tre universitetsskoler i et samarbejde mellem lærerstuderende, lærere, læreruddannere og fagdidaktiske forskere.

I tre delprojekter sættes fokus på tre aspekter af undervisning i mundtlighed. I det første delprojekt eksperimenteres med undervisning i den undersøgende samtale. Det andet delprojekt sætter fokus på mundtlig fremlæggelse af fagtekster, mens det tredje delprojekt sætter fokus på udvikling af elevernes lyttekompetence, der synes at være et helt overset område i både forskning og undervisning.

Elevopgaver og elevprodukter i matematikundervisningen

I matematikundervisningen i den danske folkeskole indtager opgaver og elevers opgaveløsning en central position. Begrebet ”opgave” dækker over mange forskellige typer af oplæg til elevaktivitet med tilhørende krav til elevers matematiske kompetencer, viden og færdigheder. Flere danske forskningsbidrag har beskrevet lærebogens markante indvirkning på matematikundervisningens indhold, der ofte rammesættes af opgaverne fra lærebogen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2012; Mogensen, 2011; Skott & Kaas, 2015). Forskningsmæssigt ved vi dog meget lidt om elevers arbejde med opgaver i matematikundervisningen i folkeskolen.

Projektet har derfor til hensigt at bidrage til en fagdidaktisk diskussion af, hvad en opgavedidaktisk praksis i matematikundervisning er, bør være, hvorfor og hvordan. Vi arbejder med følgende undersøgelsesspørgsmål:

Hvad karakteriserer den opgavedidaktiske praksis i matematikundervisningen på universitetsskolerne?

Hvordan kan man forstå begrebet faglig kompetent kommunikation som indhold i matematikfaget (hvad, hvorfor og hvordan)?

Der er etableret et undersøgelsesfællesskab med lærere på universitetsskolerne, lærerstuderende og medarbejdere ved UC SYD, som på et kvantitativ grundlag er i gang med at generere viden om, hvad der karakteriserer den aktuelle opgavedidaktiske situation i matematikundervisningen på universitetsskolerne. Efterfølgende udvikles didaktiske tiltag, der systematisk afprøves i forbindelse med at udvikle en forståelse af, hvad faglig kompetent kommunikation kan være, hvorfor og hvordan.

Ph.d.-projekter (igangværende)

Styrkelse af folkeskoleelevers modelleringskompetencer gennem et tværfagligt samarbejde mellem naturfag og matematik v. Claus Auning.

Initiativet med en fælles prøve i naturfag skaber udfordringer for naturfagslærere,
da de skal udvikle en undervisning, hvor eleverne får mulighed for at udvikle og opnå fællesfaglige kompetencemål. Projektet ønsker at undersøge om elevernes  mo-delleringskompetence kan udvikles og styrkes ved et tværfagligt samarbejde mellem
naturfag og matematik ved brug af en IBSME tilgang. Og på hvilke måder eleverne
kan involveres i vurdering og bedømmelse af deres modelleringskompetence
med henblik på den naturfaglige prøve i folkeskolen.

Undervisning i mundtlighed i folkeskolen: Den undersøgende samtale som lærings- og refleksionsredskab v. Eva Dam Christensen.

Projektet vil undersøge og kvalificere udskolingselevers mundtlige samtalekompetencer
i grupper og undersøge og kvalificere, hvordan ny viden tilegnes i disse samtaler mellem eleverne. Der fokuseres på den undersøgende og kritiske samtale, idet der spørges, hvordan og ud fra hvilke kriterier 1) eleverne samtaler om en fagtekst og hvilken
metaviden, de har om denne samtale samt 2) hvordan der ud fra et intervenerende
undervisningsforløb kan udvikles og formidles en mundtlighedsdidaktik.

Internationale projekter

PROTEUS: Professional Teacher Education Through University Schools (afsluttet).

Formålet var at udveksle ideer og erfaringer med at etablere universitetsskoler i Tyskland, Norge, Sverige, Rusland, Skotland og Danmark.

Fokus lå på at nytænke teori og praksis i læreruddannelser i Europa (og Rusland) gennem etablering af universitetsskolesamarbejder (samarbejdsaftaler, kontrakter og modeller) med kommuner og skoler i de involverede lande.

PROTEUS kørte som Erasmusprojekt fra 2014-2017.

Bachelorprojekter

Bachelorprojekt: Tekst og matematik slås i problemregning (PDF)
En undersøgelse af de tekstsproglige udfordringer, tosprogede elever møder i arbejde
med problemregning i folkeskolens afgangsprøve.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close