(Fag)didaktiske projekter

Universitetsskole, samfundsfag og QUISST
I projektet undersøges både kvalitet i samfundsfagsundervisningen samt hvordan videooptagelser fra undervisningspraksis kan indgå i læreruddannelsen. Hertil bliver fire lektioner samfundsfagsundervisning på Lyreskovskolen optaget på video. Små sekvenser vises og analyseres i samfundsfagsundervisningen på læreruddannelsen, hvorefter de studerende kommer med forslag til forandring og forbedring, som de selv afprøver på universitetsskolen.
Projektet er en del af det nordiske netværk QUINT: Quality in Nordic Teaching og herunder QUISST: Quality in Social Science Teaching (https://www.uv.uio.no/quint/english/) og indgår i QUINTS forsknings tema nr. 4: ”Developing video-based teacher training”.
Deltagere: Lyreskovskolen, Jakob Worsøe Andersen, lærer på lærer på Lyreskovskolen, Nadine Malich-Bohlig. forsker og lærereuddanner og samfundsfagshold LH20-1-780.
Projektperiode: august 2020 – marts 2022


Didaktisk design for computationelle praksisser i litteraturundervisningen i danskfaget på mellemtrinnet
Projektet gennemføres med it-vejledere og dansklærere på to universitetsskoler i Aabenraa.
Projektet ønsker at undersøge, hvorledes elevers computationelle tænkning (CT), herunder særligt algoritmisk tænkning og mønstergenkendelse, kan fremmes og fremme arbejdet med litteratur.  
Med afsæt i et udviklet didaktisk design (et spil) arbejder eleverne medskabende gennem produktioner af interaktive fortællinger i programmet Twine. Der inddrages både analoge og digitale artefakter som støttestrukturer i hhv. idé- og produktionsfasen. 
Empirisk fokuserer projektet på elevernes samarbejdsproces og hvorledes designets inddragelse af computationelle ting kan stilladserer og strukturerer en mere åben, eksplorativ og eksperimenterende tilgang til litteratur(produktion) i danskundervisningen. Projektet at bidrager herigennem til en fagdidaktisk diskussion af, hvorledes it og teknologiforståelsesfagligheden kan bidrage til en mere undersøgende tilgang til litteraturundervisningen. 
Deltagere: Roland Hachmann, forsker og lektor, Lene Illum Skov, forsker og lektor
Projektperiode: januar 2021 – ultimo 2021


‘At skabe mulighed for mundtlighed’
‘At skabe mulighed for mundtlighed’ er en undersøgelse, der har til hensigt at give perspektiver på, hvordan læreren kan være med til at skabe og udvikle muligheder for mundtlig deltagelse i det litterære arbejde, på trods af forskellige læringsforudsætninger i klassefællesskabet. Undersøgelsen er et specialpædagogisk bidrag til det fagdidaktiske projekt ‘Mundtlighed i dansk’, da vi ønsker at stille skarpt på, hvordan et psykologisk perspektiv på børns læring og udvikling, kan bidrage til at skabe nye deltagelsesmuligheder for den enkelte. 
Deltagere: Sara Brander Skovsted, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, læreruddanner, Rasmus Aaskov Iversen, cand.pæd. i sociologi, læreruddanner, Schirin Tarko, folkeskolelærer, Celina Passmann, lærerstuderende, Lyreskovskolen, Padborg.
Projektperiode: august 2020 – juni 2021


Mundtlighed i dansk
I skolen og i danskundervisningen fylder mundtlighed på den ene side meget: Lærere og elever spørger og svarer, diskuterer, giver ordrer, modtager beskeder og samtaler. Det mundtlige sprog ”er der bare”. På den anden side fylder mundtlighed ikke meget, fx peger den norske forsker Liv Marit Aksnes på, at man i en norsk kontekst har såvel et skrivecenter som et læsecenter, men ikke noget mundtlighedscenter. Noget lignende gør sig gældende i Danmark.
Det overordnede formål med projektet er at udvikle den fagdidaktiske forståelse af og undervisning i mundtlighed i danskfaget i henholdsvis grundskolen og læreruddannelsen ud fra følgende overordnede forskningsspørgsmål:
1. Hvad karakteriserer mundtlighed i danskfaget – teoretisk og empirisk?
2. Hvordan kan mundtlighed didaktikeres?

Dette undersøges blandt andet gennem didaktiske eksperimenter på de tre universitetsskoler i et samarbejde mellem lærerstuderende, lærere, læreruddannere og fagdidaktiske forskere.
I tre delprojekter sættes fokus på tre aspekter af undervisning i mundtlighed. I det første delprojekt eksperimenteres med undervisning i den undersøgende samtale. Det andet delprojekt sætter fokus på mundtlig fremlæggelse af fagtekster, mens det tredje delprojekt sætter fokus på udvikling af elevernes lyttekompetence, der synes at være et helt overset område i både forskning og undervisning.
Deltagere: Dorthe Carlsen, forsker og lektor Charlotte Christiansen, lærereuddanner Rikke Christoffersen Denning, lærereuddanner, Lene Illum Skov, lærereuddanner, Max Ipsen lærereuddanner
Projektperiode:
januar 2018 – december 2019


Elevopgaver og elevprodukter i matematikundervisningen
I matematikundervisningen i den danske folkeskole indtager opgaver og elevers opgaveløsning en central position. Begrebet ”opgave” dækker over mange forskellige typer af oplæg til elevaktivitet med tilhørende krav til elevers matematiske kompetencer, viden og færdigheder. Flere danske forskningsbidrag har beskrevet lærebogens markante indvirkning på matematikundervisningens indhold, der ofte rammesættes af opgaverne fra lærebogen (Danmarks Evalueringsinstitut, 2012; Mogensen, 2011; Skott & Kaas, 2015). Forskningsmæssigt ved vi dog meget lidt om elevers arbejde med opgaver i matematikundervisningen i folkeskolen.
Projektet har derfor til hensigt at bidrage til en fagdidaktisk diskussion af, hvad en opgavedidaktisk praksis i matematikundervisning er, bør være, hvorfor og hvordan.
Vi arbejder med følgende undersøgelsesspørgsmål:
1. Hvad karakteriserer den opgavedidaktiske praksis i matematikundervisningen på universitetsskolerne?
2. Hvordan kan man forstå begrebet faglig kompetent kommunikation som indhold i matematikfaget (hvad, hvorfor og hvordan)?
Der er etableret et undersøgelsesfællesskab med lærere på universitetsskolerne, lærerstuderende og medarbejdere ved UC SYD, som på et kvantitativ grundlag er i gang med at generere viden om, hvad der karakteriserer den aktuelle opgavedidaktiske situation i matematikundervisningen på universitetsskolerne. Efterfølgende udvikles didaktiske tiltag, der systematisk afprøves i forbindelse med at udvikle en forståelse af, hvad faglig kompetent kommunikation kan være, hvorfor og hvordan.
Deltagere: Lars Henrik Jørgensen, lærereuddanner Haderslev, Kaj Nedergaard Jepsen lærereuddanner Esbjerg
Projektperiode: januar 2018 – december 2019
Du kan læse hele artiklen ved at gå via publikationer.


search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close