De lærerstuderende i Universitetsskolen afslutter deres uddannelse med at skrive bachelorprojekt i tilknytning til den Universitetsskole, som de har haft samarbejde med gennem læreruddannelsen. Nedenstående kan du se eksempler på bachelorprojekter, som studerende har gennemført i Universitetsskolen.


Oplevelseskompetence og æstetiske læreprocesser i et fænomenologisk perspektiv – et bud på en postkritisk litteraturpædagogik. Jennifer Weber, 2021 
Hvordan kan jeg understøtte elevernes læseoplevelse samt deres fortolkningskompetence i litteraturundervisningen med vægt på æstetiske læreprocesser? Det undersøgte Jennifer Weber i sit bachelorprojekt. Jennifer har bl.a. arbejdet med, at eleverne tegner under oplæsning af en litterær tekst og gennem dette arbejde får eleverne mulighed for at fastholde, bearbejde og udtrykke de umiddelbare tanker og billeder der opstår undervejs. Hendes undersøgelser viser bl.a., at denne æstetiske arbejdsform bidrager til, at elevernes følelser optræder som en aktiv del af deres læseoplevelse og den umiddelbare fortolkning af litteraturen. 
Jennifers projekt er nomineret til Årets Bachelorprojekt 2021. Du kan læse mere om Jennifers projekt her


Vi er helt enige! - Lise Bemmetsen, 2020
Et bachelorprojekt om mundtlighed som en grundlæggende forudsætning for et fortolkende, samtænkende og udforskende gruppefællesskab.
I projektet undersøger Lise elevers gruppesamtaler gennem observationer og interviews med elever. Hun finder ud af, at fortolkningsfællesskaber kan gøre elevernes gruppesamtaler meget bedre, men også at det kræver rammer og struktur. Læreren bør opstille regler for samtalerne - Lise giver i projektet forslag til sådanne regler.
Lises projekt var nomineret til Årets Bachelorprojekt 2020. Du kan læse mere om Lises projekt her


Strukturer i klasse- og gruppesamtalen - Nanna Lykke Madsen, 2020
Et bachelorprojekt, der eksemplificerer strukturer i klasse- og gruppesamtalen og lærerens betydning i samtalen.
I projektet undersøger Nanna gennem observationer og interviews en række hypoteser om klasse- og gruppesamtaler i danskundervisning. De hypoteser, som Nanna undersøger er:

  • Elevernes samtaler med hinanden påvirkes negativt, hvis læreren udelukkende bruger IRF-struktur i klassesamtalerne
  • Lytningen svækkes, hvis IRF-strukturen er overvejende for samtaler, da man får større fokus på en svarkultur - end på lytning
  • IRF-strukturen er overvejende målorienteret, og mangler at belyse elevens proces i udviklingen af kommunikative kompetencer
  • De sociale dynamikker i klassen har betydning for, hvordan elevernes samtaler fungerer, derfor har det stor betydning, hvem der sættes sammen i grupper
  • Det har stor betydning for elevens deltagelse, hvordan lærernes feedback er på klassesamtalen 

Nannas projekt var nomineret til Årets Bachelorprojekt 2020. Du kan læse mere om Nannas projekt her


Klassesamtaler i litteraturundervisningen - Mathilde Kuntz Jensen og Michelle Jacqueline Gorgulla Pedersen, 2020
I projektet undersøger Mathilde og Michelle hvordan litteraturundervisningen i dansk kan udvikles, så den bliver mindre rutinepræget og giver eleverne større mulighed for at involvere og engagere sig i læseoplevelsen. Mathilde og Michelle har udviklet en model, som de kalder De 3 F'er. Modellen tager udgangspunkt i at læring er didaktisk, og den bekskriver tre forskellige typer samtaler, som kan bruges i undervisningen: en faglig, en fordybelsesmæssig og en filosofisk samtale.
Projektet blev nomineret blandt de ti bedste bachelorprojekter i 2020. Du kan læse mere om Mathilde og Michelles projekt her.


Læsning af fiktion og sociale skolekøn. Samklangen mellem elevers sociale skolekøn og deres læsning med fordobling i fiktion på mellemtrinnet - Didde Knudsen, 2018
I projektet undersøger Didde gennem observation fænomenet sociale skolekøn i en skoleklasse og kortlægger hvilke elever der repræsenterer hvilket skolekøn. Dette kobler hun til elevernes tolkninger af litterære tekster i danskundervisningen.
Diddes projekt var nomineret til Årets Bachelorprojekt 2018. Du kan læse mere om Diddes projekt her.


Tekst og matematik slås i problemregning - Tine Laurberg Thisgaard, bachelorprojekt 2017
Bachelorprojektet tager afsæt i et kvalitativt casestudie på Lyreskovskolen. Bachelorprojektet omhandler 'En undersøgelse af de tekstsproglige udfordringer, tosprogede elever møder i arbejde
med problemregning i folkeskolens afgangsprøve.' Projektets væsentligste resultater peger på at læseforståelsesvanskeligheder bl.a. kan føres tilbage til elevens viden om egen forståelse og viden om tekster, hvor der i et handleperspektiv fx kan arbejdes med forskellige læsestrategier og viden om genren problemsregningslæsning.
Hvis du er interesseret i at læse mere, kan du tilgå bachelorprojektet her.