Hvilke spørgsmål har du brug for svar på?

Spørgsmål 1: Hvorfor skal vi lave Universitetsskole?
Aabenraa Kommune laver Universitetsskole, fordi vi ønsker at sætte en skoleudvikling i gang på skolerne i Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune arbejder sammen med UC SYD om opgaven, der er støttet af A.P. Møller fonden med op til 9,4 mio. kr. i perioden 2020 til 2024.

Skoleudviklingen skal bidrage til, at eleverne på sigt bliver mere nysgerrige, og at de kommer til at opleve en mere undersøgende og eksperimenterende undervisning. Dette er et led i at realisere Aabenraa Kommunes strategi ”IT og digitalisering i Folkeskolen”, som Byrådet godkendte den 27. juni 2018, og støttede med 15,1 mio. kr. Heraf går de 7 mio. kr. til kompetenceudvikling i Universitetsskolen i perioden 2020 til 2024.

Ambitionen i strategien ”IT og digitalisering i Folkeskolen” er at eleverne bliver rustet med fremtidens kompetencer, så de bliver mere kritiske, analytiske, kommunikerende, samarbejdende, innovative, eksperimenterende og kreative. Se strategien på her.


Spørgsmål 2: Hvornår skal jeg aflevere min diplomopgave i Undersøgelse af pædagogisk praksis?
Hvis du er lærere eller vejleder på et hold i foråret 2021, så skal du aflevere din opgave d.11.juni 2021 kl. 10:00 på Wiseflow. Du vil få tilsendt et link til Wiseflow i god tid inden afleveringsfristen.


Spørgsmål 3: Hvorfor blev opgaveafleveringen for vejlederne i foråret 2021 udskudt fra 1. marts til 11.juni 2021?
Grundet hensynstagen omstændighederne omkring COVID 19.


Spørgsmål 4: Får jeg en karakter for min diplomopgave i Undersøgelse af pædagogisk praksis?
Ja. Diplomopgaven i Undersøgelse af pædagogisk praksis er en skriftlig aflevering med individuel bedømmelse ud fra 7-trinsskalaen. Opgaven vurderes af en bedømmer og censor fra UC SYD. Du får tilbagemelding på opgaven med en karakter i din e-boks.

Opgaverne fra holdene fra foråret 2021 forventes at være færdig bedømt medio juli 2021.


Spørgsmål 5: Kan jeg blive fyret, hvis ikke jeg består min diplomopgave i Undersøgelse af pædagogisk praksis?
Nej.


Spørgsmål 6: Hvad er skolevisitter?
Et visit er grundlæggende et besøg. Et skolevisit i Universitetsskolen er et praksisbesøg. Når man er på visit, observerer man sin kollegas praksis åbent og ikke-deltagende. Nysgerrigt iagttages og registreres: Hvordan gøres undersøgende og eksperimenterende dansk- henholdsvis matematikundervisning? Hvilke digitale teknologier inddrages – og hvordan? Hvordan samarbejder netop disse elever og denne lærer i dansk- eller matematikundervisningen? På hvilke måder gør læreren eleverne medbestemmende? Hvad genkender jeg fra min egen undervisning? Hvad overrasker mig? -og så videre. Formålet er udvikling af egen praksis.
Skolevisitter bygger på en tanke om, at skoler, lærere og vejledere kan lære af hinanden. Til forskel fra almindelig erfaringsudveksling er Universitetsskole-visitter et systematisk arbejde med at kigge på andres praksis og efterfølgende reflektere over egen praksis. Når man er på visit, er man observatør. Man noterer både det, der forbløffer en, og det, der genkendes.
Inden for pædagogisk udviklingsarbejde kendes en lang række forskellige former, der umiddelbart kan minde om skolevisitter (men som ikke er det): kollega-vejledning, supervision, coaching, mentoring, sparring er blot nogle af disse. Men til forskel fra disse formater har skolevisitter udelukkende til formål at udvikle egen praksis! Det betyder, at den, der observeres, ikke observeres med henblik på, at han eller hun skal ændre sin praksis. Den, der observeres rådgives, vurderes, superviseres eller vejledes ikke. Den, der observeres, stiller så at sige sin hverdagspraksis til rådighed for, at den, der observerer, kan lære af hans eller hendes praksis. Ideen er, at når man iagttager den andens praksis, giver det anledning til refleksioner over og inspiration til egen praksis.
Skolevisitterne forberedes og bearbejdes på de fagdidaktiske seminarer.
Den praktiske gennemførelse af skolevisitterne organiseres i et samarbejde mellem UC SYD og skolelederne. Skolevisitter gennemføres i skoleåret 2021/2022 og igen i skoleåret 2023/2024.
Man kan læse mere om visitterne i ansøgningen, som ligger her.


Du har mulighed for at sende relevante spørgsmål til FAQ på Universitetsskolen@ucsyd.dk.